pretre_philippe (священник Филипп П.) (pretre_philippe) wrote,
pretre_philippe (священник Филипп П.)
pretre_philippe

Category:

...то празднуют и людие твои, вины прегрешений избавльшеся...

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ὀνειδισμοῦ ἀτεκνίας, καὶ Ἀδὰμ καὶ Εὔα, ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἠλευθερώθησαν, Ἄχραντε, ἐν τῇ ἁγίᾳ γεννήσει σου· αὐτὴν ἑορτάζει καὶ ὁ λαός σου, ἐνοχῆς τῶν πταισμάτων, λυτρωθεὶς ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἡ στεῖρα τίκτει τὴν Θεοτόκον, καὶ τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Иоаким и Анна поношения безчадства
и Адам и Ева от истления смерти
освободились, Пречистая, в святом Твоем Рождестве.
Его совершает и сей народ Твой,
от вины прегрешений он избавлен, взывая:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея»
.
(перевод диак. Владимира Василика).

Иоаким и Анна от поношения за бездетность / и Адам и Ева от тления смертного освободились / святым Твоим рождеством, Пречистая. / Его празднуют и люди Твои, / от осуждения за грехи избавленные, восклицая Тебе: / "Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашей!"
(перевод иером. Амвросия Тимрота).

Но что это за "вина прегрешений"?
Слово ένοχος можно переводить не только как виновный, но и подлежащий, подверженный чему-л. порабощенный или даже одержимый чем-то. От это слова и производное ενοχή, которое есть в новогреческих словарях, но не дается в древнегреческих (я не нашел, по крайней мере) и означает эту самую вину. Конечно, классической вины Адама в его падении и последующем распространении на остальных потомков нет, - по крайней мере, в однократном вкушении запретного плода от древа познания её не может быть точно, если библейское повествование принимать близко к тексту и при этом пытаться осмысливать. А вот порабощенность, подверженность грехам налицо, спору нет. Иногда и одержимость... Так что происходило падение человечества, безусловно, поэтапно, на что в библейском повествовании можно усмотреть некоторые намеки. Как фактически поэтапным является и его восстановление: тысячелетиями, не без зигзагов и новых падений и срывов. Можно даже утверждать, что нисходящий процесс (падение) и восходящий (восстановление) сосуществуют и переплетаются в истории.

А кондак праздника, написанный Романом Сладкопевцем, как и в случае Рождества Христова, представляет собой целую небольшую поэму, а не только то, что печатается в молитвословах и богослужебных Минеях и называется кондаком и икосом. Вот продолжение после этих первых двух строф, где фактически в поэтической форме дан пересказ неканонического протоевангелия Иакова, послужившего основой праздника:

Моление, а с ним и стенание от бесплодия и бесчадия
Иоакима же и Анны воспринято.
И вошло во уши Господа, и произрастило Плод животворный для мира.
Ведь на горе совершал он молитву,
она же поношенье в саду переносила,
но со радостию
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

О благая, рожденная Анною, как прославлю или воспою Тебя,
ибо Ты — рожденный Храм всесвященнейший?
Иоаким на горе умолял плод восприять от утробы Анны.
И принятой была от святого молитва,
после же чревоношенья радость в сем мире
преблаженная бысть.
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Дар иногда принес он во храм, и не воспринят остался он,
ведь не хотели воспринять его священники
от неплодного и семя неимущему, и средь Израиля сынов Иоаким был отвержен,
но пришел он потом, и привел с собою Деву
с дарами благодаренья вместе со Анной,
ибо, радуясь днесь,
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Ныне услышали колена Израиля, что родила днесь Анна непорочную,
и все же возрадовались днесь во веселии.
Сделал Иоаким им пиршество, и возрадовались светло они о дивном чуде.
К молитве призвал иереев, левитов,
принес он и Марию, всех посреди их,
чтобы возвеличить:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Жизни поток Ты источила нам, во Святое отданная воспитатися
и насладившаяся пищей ангельской,
во Святых Святая Пребывшая, как речется, Ты и Храм, и Сосуд сей Господень.
Ибо девы Саму Деву с свечами приводят,
прообразуя Солнце — То, что имела
принести для верных.
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

«О таинство, свершенно на земле», — по рождении Анна воскликнула
ко Создателю, Провидцу и Богу нашему.
— Владыко, Ты услышал мя, как ту Анну, что упрекал Илий священник за пьянство.
Ведь Самуила она рожденного решила
Владыке посвятити, Ты же, как прежде,
даровал ведь и мне:
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу жизни нашея.

«Велие днесь, Благий, мне предстоит, ибо я родила Деву, Рождающу
прежде веков Всевладыку и Господа,
по Рождестве же Хранящего Матерь Свою, как и есть Она — Девой.
Сию же приношу Тебе во храме, Щедре.
Сия и Дверь Твоя будет Владыки вышних.
С радостию Ее
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Некогда и Сарра верная возжелала родити неплодная,
прежде рожденья Исаака — сына ее,
Ведь Бога она принимала, с двумя архангелами, в человеческом зраке.
И слово было к ней во время оно:
«У Сарры сын родится» — ныне же миру
радуясь, вопиет:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Ныне Мариам сияет временам, и ведь храм не скудеет святынями,
и Захария, Ее видя Взрослеющей,
избирает по жребию Ей жениха и от Бога Иосифа, обрученного Деве.
Ему была дана Она чрез жезла откровенье
от Духа Всесвятаго, сего же ради Анна
радуясь, вопиет:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Чтимо Дитя твое, святая мать. Похвалу родила ты вселенныя
и за людей умоление теплое,
Стена Она и Утверждение и Пристанище, на Нее возложивших надежду.
И всяк христианин защиту получает,
покров Ее спасенья и надежду.
Ее же от чрева твоего
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Вышний Боже, Создателю всего, Сотворивший же Словом всяческая,
Создавший человека Твоею мудростью,
Человеколюбче Единственный, Твоему народу мир как Всещедрый нам даруй,
царей сохрани со пастырем сих верных
и безмятежно стадо, храня и защищая,
да всяк вопиет:
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
(перевод диак. Владимира Василика)
http://www.pravoslavie.ru/put/64280.htm
Tags: богослужение
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 22 comments