pretre_philippe (священник Филипп П.) (pretre_philippe) wrote,
pretre_philippe (священник Филипп П.)
pretre_philippe

...то празднуют и людие твои, вины прегрешений избавльшеся...

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ὀνειδισμοῦ ἀτεκνίας, καὶ Ἀδὰμ καὶ Εὔα, ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἠλευθερώθησαν, Ἄχραντε, ἐν τῇ ἁγίᾳ γεννήσει σου· αὐτὴν ἑορτάζει καὶ ὁ λαός σου, ἐνοχῆς τῶν πταισμάτων, λυτρωθεὶς ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἡ στεῖρα τίκτει τὴν Θεοτόκον, καὶ τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Иоаким и Анна поношения безчадства
и Адам и Ева от истления смерти
освободились, Пречистая, в святом Твоем Рождестве.
Его совершает и сей народ Твой,
от вины прегрешений он избавлен, взывая:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея»
.
(перевод диак. Владимира Василика).

Иоаким и Анна от поношения за бездетность / и Адам и Ева от тления смертного освободились / святым Твоим рождеством, Пречистая. / Его празднуют и люди Твои, / от осуждения за грехи избавленные, восклицая Тебе: / "Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашей!"
(перевод иером. Амвросия Тимрота).

Но что это за "вина прегрешений"?
Слово ένοχος можно переводить не только как виновный, но и подлежащий, подверженный чему-л. порабощенный или даже одержимый чем-то. От это слова и производное ενοχή, которое есть в новогреческих словарях, но не дается в древнегреческих (я не нашел, по крайней мере) и означает эту самую вину. Конечно, классической вины Адама в его падении и последующем распространении на остальных потомков нет, - по крайней мере, в однократном вкушении запретного плода от древа познания её не может быть точно, если библейское повествование принимать близко к тексту и при этом пытаться осмысливать. А вот порабощенность, подверженность грехам налицо, спору нет. Иногда и одержимость... Так что происходило падение человечества, безусловно, поэтапно, на что в библейском повествовании можно усмотреть некоторые намеки. Как фактически поэтапным является и его восстановление: тысячелетиями, не без зигзагов и новых падений и срывов. Можно даже утверждать, что нисходящий процесс (падение) и восходящий (восстановление) сосуществуют и переплетаются в истории.

А кондак праздника, написанный Романом Сладкопевцем, как и в случае Рождества Христова, представляет собой целую небольшую поэму, а не только то, что печатается в молитвословах и богослужебных Минеях и называется кондаком и икосом. Вот продолжение после этих первых двух строф, где фактически в поэтической форме дан пересказ неканонического протоевангелия Иакова, послужившего основой праздника:

Моление, а с ним и стенание от бесплодия и бесчадия
Иоакима же и Анны воспринято.
И вошло во уши Господа, и произрастило Плод животворный для мира.
Ведь на горе совершал он молитву,
она же поношенье в саду переносила,
но со радостию
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

О благая, рожденная Анною, как прославлю или воспою Тебя,
ибо Ты — рожденный Храм всесвященнейший?
Иоаким на горе умолял плод восприять от утробы Анны.
И принятой была от святого молитва,
после же чревоношенья радость в сем мире
преблаженная бысть.
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Дар иногда принес он во храм, и не воспринят остался он,
ведь не хотели воспринять его священники
от неплодного и семя неимущему, и средь Израиля сынов Иоаким был отвержен,
но пришел он потом, и привел с собою Деву
с дарами благодаренья вместе со Анной,
ибо, радуясь днесь,
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Ныне услышали колена Израиля, что родила днесь Анна непорочную,
и все же возрадовались днесь во веселии.
Сделал Иоаким им пиршество, и возрадовались светло они о дивном чуде.
К молитве призвал иереев, левитов,
принес он и Марию, всех посреди их,
чтобы возвеличить:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Жизни поток Ты источила нам, во Святое отданная воспитатися
и насладившаяся пищей ангельской,
во Святых Святая Пребывшая, как речется, Ты и Храм, и Сосуд сей Господень.
Ибо девы Саму Деву с свечами приводят,
прообразуя Солнце — То, что имела
принести для верных.
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

«О таинство, свершенно на земле», — по рождении Анна воскликнула
ко Создателю, Провидцу и Богу нашему.
— Владыко, Ты услышал мя, как ту Анну, что упрекал Илий священник за пьянство.
Ведь Самуила она рожденного решила
Владыке посвятити, Ты же, как прежде,
даровал ведь и мне:
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу жизни нашея.

«Велие днесь, Благий, мне предстоит, ибо я родила Деву, Рождающу
прежде веков Всевладыку и Господа,
по Рождестве же Хранящего Матерь Свою, как и есть Она — Девой.
Сию же приношу Тебе во храме, Щедре.
Сия и Дверь Твоя будет Владыки вышних.
С радостию Ее
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Некогда и Сарра верная возжелала родити неплодная,
прежде рожденья Исаака — сына ее,
Ведь Бога она принимала, с двумя архангелами, в человеческом зраке.
И слово было к ней во время оно:
«У Сарры сын родится» — ныне же миру
радуясь, вопиет:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Ныне Мариам сияет временам, и ведь храм не скудеет святынями,
и Захария, Ее видя Взрослеющей,
избирает по жребию Ей жениха и от Бога Иосифа, обрученного Деве.
Ему была дана Она чрез жезла откровенье
от Духа Всесвятаго, сего же ради Анна
радуясь, вопиет:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Чтимо Дитя твое, святая мать. Похвалу родила ты вселенныя
и за людей умоление теплое,
Стена Она и Утверждение и Пристанище, на Нее возложивших надежду.
И всяк христианин защиту получает,
покров Ее спасенья и надежду.
Ее же от чрева твоего
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Вышний Боже, Создателю всего, Сотворивший же Словом всяческая,
Создавший человека Твоею мудростью,
Человеколюбче Единственный, Твоему народу мир как Всещедрый нам даруй,
царей сохрани со пастырем сих верных
и безмятежно стадо, храня и защищая,
да всяк вопиет:
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
(перевод диак. Владимира Василика)
http://www.pravoslavie.ru/put/64280.htm
Tags: богослужение
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 24 comments